Künye Rss Siteme Ekle İletişim
GÜNDEM 1. SAYFA VİDEO-HABER EKONOMİ SPOR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT TEKNOLOJİ KADIN AİLE YEREL
Ana Sayfa > EĞİTİM > Oruç nedir?
Oruç nedir?
...
17-05-2018 11:06
EĞİTİM
0 Yorum
1085 Okunma
Haberi Yazdır
Oruç nedir?
Oruç, İslam di­ni­nin beş şar­tın­dan biri. Yılda bir ay, ra­ma­zan ayın­da, Tanrı'ya kul­luk ve iba­det ama­cıy­la, tan­ye­ri­nin ağar­ma­ğa baş­la­ma­sın­dan güneş bat­ma­sı­na
kadar, ni­yet­le­ne­rek bir şey yiyip iç­mek­ten ve orucu bozan başka şey­ler­den nefsi ko­ru­mak su­re­tiy­le tu­tu­lur
oruç. Oru­cun Arap di­lin­de­ki kar­şı­lı­ğı “savm” ke­li­me­si
olup, bu ke­li­me “bir şey­den uzak dur­mak, ki­şi­nin ken­di­ni tut­ma­sı ve en­gel­le­me­si” ma­na­la­rı­na gel­mek­te­dir.
Oruc'un kı­sım­la­rı ne­ler­dir?
Oruç altı kısma ay­rı­lır.
1- Farz Oruç: ra­ma­zan ayı oru­cu­nun edası da,
ka­za­sı da farz­dır.
2- Vacib Oruç: Na­fi­le ola­rak tu­tu­lan, son­ra­dan
bo­zu­lan oru­cun ka­za­sı.
3- Sün­net Oruç: Mu­har­rem ayı­nın 9 ve 10'uncu
veya 10 ve 11 'inci gün­le­ri oruç tut­mak sün­net­tir. Bu
oruca Aşura Orucu denir.
4- Sün­net Oruç: Mu­har­rem ayı­nın 9 ve 10'uncu
veya 10 ve 11 'inci gün­le­ri oruç tut­mak sün­net­tir. Bu
oruca Aşura Orucu denir.
5- Mek­ruh Oruç: Ra­ma­zan bay­ra­mı­nın bi­rin­ci günü
ile Kur­ban bay­ra­mı­nın dört gü­nün­de oruç tut­mak,ara
ver­me­den yani, akşam iftar et­me­den 2-3 gün peş-pe­şe
oruç tut­mak (ki buna savm-ı visal denir) mek­ruh­tur,
bay­ram gün­le­ri de dahil bütün sene bo­yun­ca ara­lık­sız
her gün oruç tut­mak da mek­ruh­tur.
6- Na­fi­le Oruç: Yu­ka­rı­da sa­yı­lan va­kit­ler dı­şın­da,ke­ra­het ol­ma­yan gün­ler­de oruç tut­mak ise na­fi­le­dir.
Ra­ma­zan Orucu Kim­le­re Farz­dır?
Bü­lu­ğa ermiş, aklı ba­şın­da kadın ve erkek her Müs­lü­man, Ra­ma­zan­da oruç tut­mak bir kul­luk bor­cu­dur ve farz-ı ayn­dır. Yolcu ve hasta olan­la­ra da oruç farz­dır. Ancak Ra­ma­zan­da tut­ma­la­rı mec­bu­ri de­ğil­dir. 
Oruç­ta ni­ye­tin hükmü nedir?
İbadet niyet ile ola­ca­ğı için oruç iba­de­tin­de de niyet
şart­tır. Niyet, asıl in­sa­nın kal­bin­de­dir. Yarın oruç
tu­ta­ca­ğı­nı bil­mek ve için­den ge­çir­mek­tir. Dil ile
söy­le­mek ise, şart ol­ma­mak­la be­ra­ber sün­net­tir. Gece
sa­hu­ra kalk­mak da niyet ye­ri­ne geçer.
Neden oruç­tut­ma­lı­yız?
Mümin, her­han­gi bir men­fa­at dü­şün­ce­si ile değil
yal­nız Allah’ın emri ol­du­ğu için ve onun rı­za­sı­nı
ka­zan­mak mak­sa­dıy­la oruç tut­ma­lı­dır Oru­cu­nu
be­de­ne, top­lu­ma ka­zan­dır­dı­ğı hu­sus­la­rın bu­lun­ma­sı ile
be­ra­ber, insan orucu bun­lar için değil sa­de­ce Allah
em­ret­ti­ği için tut­ma­lı­dır.
Oruç tut­ma­nın farz ol­ma­dı­ğı du­rum­lar ne­ler­dir?
1- Yol­cu­luk
2- Has­ta­lık
3- Ge­be­lik ve çocuk em­zir­mek
4- Yaş­lı­lık
5- Aşırı açlık ve su­suz­luk
6- İkrah

Etiketler :
Oruç nedir? -
YORUM YAZ
Künye Sık Kullanılanlara Ekle Giriş Sayfam Yap Rss - Xml Siteme Ekle İletişim
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
2011
© Bandırma Yaşam Gazetesi - Bandırma ve Bölgenin Güçlü Sesi bandırma haberleri bandırma gazete bandırmadan haberler
Kodlama : Networkbil.net