Künye Rss Siteme Ekle İletişim
GÜNDEM 1. SAYFA VİDEO-HABER EKONOMİ SPOR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT TEKNOLOJİ KADIN AİLE YEREL
Ana Sayfa > EĞİTİM > Zekât kim­le­re ve­ril­mez?
Zekât kim­le­re ve­ril­mez?
...
21-05-2018 10:55
EĞİTİM
0 Yorum
970 Okunma
Haberi Yazdır
Zekât kim­le­re ve­ril­mez?
Zekât ve fit­re­nin, Tevbe su­re­si­nin 60. aye­tin­de sa­yı­lan­lar dı­şın­da kalan kişi ve ku­ru­luş­la­ra ve­ril­me­si vcaiz değil­dir. Ay­rı­ca zekât ve­ri­lecek kişi, bu şart­la­rı
ta­şı­sa bile zekât mü­kel­lef­le­ri; 1) Ana, baba, büyük ana
ve büyük ba­ba­la­rı­na, 2) Oğul, oğlun ço­cuk­lar), kız, kızın ço­cuk­la­rı ve bun­lar­dan doğan ço­cuk­la­rı­na, 3) Müs­lü­man ol­ma­yan­la­ra, 4) Ka­rı-ko­ca bir­bir­le­ri­ne, Zekât ve­re­mez.
Zekât ve fitre, hayır ku­rum­la­rı­na ve­ri­le­bi­lir mi?
Al­dık­la­rı zekât ve fit­re­le­ri bir fonda top­la­yıp bunu yal­nız­ca Tevbe su­re­si­nin 60. aye­tin­de be­lir­ti­len yer­le­re sarf et­tik­le­ri bi­li­nen ve ken­di­le­ri­ne her ba­kım­dan gü­ve­ni­len kim­se­ler eliy­le yö­ne­ti­len der­nek, kurum ve yar­dım­laş­ma fon­la­rı­na zekât ve fitre ve­ril­me­sin­de dinen bir sa­kın­ca yok­tur.
Vergi zekât ye­ri­ne geçer mi?
Vergi bir va­tan­daş­lık gö­re­vi­dir; zekât ise dinî bir yü­küm­lü­lük­tür. Ay­rı­ca zekât ile vergi, yap­tı­rım kay­na­ğı, temel gaye, oran, mik­tar ve har­ca­na­ca­ğı yer­ler ba­kı­mın­dan bir­bi­rin­den fark­lı­dır. Bu iti­bar­la, dev­le­te öde­nen ver­gi­ler zekât ye­ri­ne geç­mez. Ze­kâ­tın ay­rı­ca
ve­ril­me­si ge­re­kir.
Zekât ha­va­le yo­luy­la öde­ne­bi­lir mi?
Zekât, biz­zat elden ve­ri­le­bi­le­ce­ği gibi, ve­kâ­let veya ha­va­le yo­luy­la da ve­ri­le­bi­lir. Bu­ra­da önem­li olan,
ze­kâ­tın ala­cak ki­şi­ye ulaş­ma­sı­dır. 
Ra­ma­zan ayın­da be­le­di­ye, der­nek veya va­kıf­lar­ca ha­zır­la­nan iftar ye­mek­le­ri, aşev­le­rin­de da­ğı­tı­lan ye­mek­ler zekat/fitre ye­ri­ne geçer mi? 
Be­le­di­ye, der­nek veya va­kıf­lar­ca ha­zır­la­nıp, ikram edi­len iftar ye­mek­le­ri zekât ye­ri­ne geç­mez. Çünkü bu ik­ram­da, ze­kâ­tın sıh­hat şartı olan tem­lik bu­lun­ma­dı­ğı gibi, iftar ye­me­ği yi­yen­ler ara­sın­da ken­di­le­ri­ne zekat ve­ril­me­si caiz ol­ma­yan bir çok kişi de bu­lun­mak­ta­dır. Ancak ha­zır­la­nan ye­mek­ler zekât ni­ye­tiy­le yok­sul­la­rın evine gön­de­ri­lir veya ken­di­le­ri­ne ve­ri­lir­se zekât olur. 
Fakir, güç­süz, zayıf in­san­la­rın sağ­lık te­da­vi­le­ri­ni yap­tı­ran vakıf, der­nek gibi ku­ru­luş­la­ra zekat ve­ri­le­bi­lir mi?
Zekât ve fıtır sa­da­ka­sı­nın sahih ol­ma­sı­nın şart­la­rın­dan biri tem­lik­tir. Tem­lik bir kim­se­ye mal de­ğe­ri olan bir şeyi, ka­yıt­sız şart­sız onun malı olmak üzere ver­mek, yani o kim­se­yi, o şeye malik kı­lamk de­mek­tir.
Bu iti­bar­la fa­kir­le­re tem­lik etmek üzere zekât ve fıtır sa­da­ka­la­rı­nı ayrı bir fonda top­la­yan ve her ba­kım­dan ken­di­le­ri­ne gü­ve­ni­len kim­se­ler eliy­le yö­ne­ti­len der­nek ve ku­rum­la­ra (muh­taç­la­ra ulaş­tır­ma­la­rı için yö­ne­ti­ci­le­ri, vekil tayin edi­le­rek) zekat ve fıtır sa­da­ka­sı ve­ri­le­bi­lir. Anı­lan der­nek ve va­kıf­lar, zekât al­ma­la­rı caiz olan kim­se­le­rin te­da­vi­le­ri için, zekât almak ve al­dık­la­rı ze­kâ­tı bu ih­ti­yaç­la­ra sarf etmek üzere bun­lar­dan ve­kâ­let al­dık­la­rı tak­dir­de, onlar adına zekât ala­bi­lir­ler. Henüz er­gen­lik ça­ğı­na var­ma­mış kü­çük­ler için de bun­la­rın ve­li­le­rin­den ve­kâ­let almak ge­re­kir. Şüp­he­siz ve­kâ­let ve­ri­lecek ki­şi­le­rin her ba­kım­dan gü­ve­ni­lir kim­se­ler ol­ma­la­rı ve top­la­na­cak ze­kâ­tın başka iş­le­re har­can­ma­ma­sı ge­re­kir. Adı geçen vakıf ve ku­ru­luşlarda te­da­vi gören ancak fakir ol­ma­yan in­san­la­ra zekât, fitre ve fidye ge­lir­le­rin­den har­ca­ma ya­pı­la­maz.
Sa­da­ka-i fıtır ne de­mek­tir, hükmü nedir?
Halk ara­sın­da fitre de­ni­len sa­da­ka-i fıtır, Ra­ma­zan ayı­nın so­nu­na ye­ti­şen ve aslî ih­ti­yaç­la­rın­dan başka, ar­tı­cı olma ve üze­rin­den bir yıl geçme şartı aran­mak­sı­zın nisap mik­ta­rı mala sahip bu­lu­nan her Müs­lü­man’ın ver­me­si vacip olan mali bir iba­det­tir. Sa­da­ka-i fıtır, insan fıt­ra­tın­da­ki yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma­nın bir ge­re­ği ola­rak insan be­de­ni­nin ze­kâ­tı kabul edil­miş­tir. Bu ne­den­le sa­da­ka-i fıtr’a, “can sa­da­ka­sı” veya “beden sa­da­ka­sı” da de­nil­mek­te­dir. Diğer ta­raf­tan fitre, yok­sul­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nın gi­de­ril­me­sin­de, bay­ram gü­nü­nün ne­şe­sin­den on­la­rın da is­ti­fa­de et­me­le­rin­de önem­li bir rol oynar.
Kim­ler sa­da­ka-i fıtır ver­mek­le 
yü­küm­lü­dür?
Sa­da­ka-i fıtır, bor­cun­dan ve aslî ih­ti­yaç­la­rın­dan fazla ola­rak nisap mik­ta­rı mala sahip olan her Müs­lü­man’a va­cip­tir. Bi­re­yin sa­da­ka-i fıtır ile mü­kel­lef ol­ma­sı için ön­gö­rü­len zen­gin­lik öl­çü­sü, ze­kât­ta ara­nan ni­sap­tır. Ancak sa­da­ka-i fı­tır­da, ze­kât­ta ön­gö­rü­len, malın ar­tı­cı ol­ma­sı ve üze­rin­den bir yıl geç­me­si şartı aran­ma­mak­ta­dır.
Sa­da­ka-i fıtır ne zaman ve­ri­lir?
Sa­da­ka-i fıtır, Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nın bi­rin­ci günü tan ye­ri­nin ağar­ma­sıy­la vacip ol­mak­la bir­lik­te, Ra­ma­zan ayı için­de de ve­ri­le­bi­lir. Hatta fa­kir­le­rin bay­ram ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­la­rı için, bay­ram­dan önce ve­ril­me­si daha iyi­dir. Ancak Bay­ram sa­bah­na kadar sa­da­ka-i fıtır ve­ril­me­miş ise, Bay­ram gün­le­rin­de öden­me­si ge­re­kir. Za­ma­nın­da öden­me­yip son­ra­ya kalan fit­re­ler ise, müm­kün olan ilk­fır­sat­ta öden­me­li­dir.
Sa­da­ka-i fıt­rin, buğ­day, arpa, hurma veya üzüm ola­rak ve­ril­me­si zo­run­lu mudur?
Ha­dis­ler­de sa­da­ka-i fıt­rin mik­ta­rı, arpa, hurma veya üzüm­den bir sâ’ (yak­la­şık 2.917 gram) buğ­day­dan yarım sâ’ ola­rak be­lir­len­miş­tir. Sa­da­ka-i fıt­rin bu sa­yı­lan mad­de­ler­den be­lir­len­me­si, o günkü top­lu­mun eko­no­mik şart­la­rı ve bes­len­me alış­kan­lık­la­rın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır. Hz. Pey­gam­ber ve sa­ha­be dö­ne­min­de­ki uy­gu­la­ma­lar dik­ka­te alın­dı­ğın­da,
sa­da­ka-i fıtır mik­ta­rı ile, bir fa­ki­rin, için­de ya­şa­dı­ğı top­lum­da­ki orta hâili bir aile­nin hayat stan­dar­dı­na göre bir gün­lük yi­ye­ce­ği­nin kar­şı­lan­ma­sı­nın he­def­len­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dır. Buna göre gü­nü­müz­de sa­da­ka-i fıtır, bir ki­şi­nin bir gün­lük nor­mal gıda ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak mik­tar, aynî gıda yar­dı­mı ola­rak ve­ri­le­bi­le­ce­ği gibi, bunun de­ğe­rin­de nakit de ve­ri­le­bi­lir. Ancak fa­ki­rin ya­ra­rı­na olanı ter­cih etmek daha uy­gun­dur.
Sadaka-i fıtır kimlere verilir, kimlere verilemez?
Sadaka-i fıtır, zekât verilebilecek kimselere
verilir. Zekât verilmesi caiz olmayan kişilere.

Etiketler :
Zekât kim­le­re ve­ril­mez? -
YORUM YAZ
Künye Sık Kullanılanlara Ekle Giriş Sayfam Yap Rss - Xml Siteme Ekle İletişim
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
2011
© Bandırma Yaşam Gazetesi - Bandırma ve Bölgenin Güçlü Sesi bandırma haberleri bandırma gazete bandırmadan haberler
Kodlama : Networkbil.net