Künye Rss Siteme Ekle İletişim
GÜNDEM 1. SAYFA VİDEO-HABER EKONOMİ SPOR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT TEKNOLOJİ KADIN AİLE YEREL
Ana Sayfa > KADIN AİLE > Yağ Oranı Yüksek Besinlerden Uzak Durun!
Yağ Oranı Yüksek Besinlerden Uzak Durun!
...
09-06-2018 16:50
KADIN AİLE
0 Yorum
232 Okunma
Haberi Yazdır

Yağ oranı yüksek besinlerle beslenmenin kalp damar hastalığı riskinin arttırdığı herkes tarafından bilinmektedir. Amerika Augusta Üniversitesi’nde yapılan araştırmada yüksek yağ oranı içeren bir öğünden sonra metabolik değişimlerin sonuçları ve mekanizmaları değerlendirilmiştir. Bir hafta boyunca sağlıklı bireylere yüksek oranda yağ içeren diyet uygulanmış ve her gün kan değerleri takip edilmiştir. Yağ içeren öğünden sonra yapılan tetkikler sonucunda ilk dört saat içerisinde kandaki yağ düzeylerinde ani yükselmeler tespit edilirken, oksijen taşıyan alyuvar hücrelerinde deformasyon ve damar cidarının bozulmasına neden olan birtakım enzimlerin aktivitelerinde artış saptanmıştır.

LIV Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr.Ahmet Özkara araştırma ile ilgili şunları söylüyor; ‘’ Sürekli yağlı yiyeceklerle beslenen bireylerde araştırma sonucunda yer alan bulgular kalıcı hale gelmekte ve damar elastikiyetini bozarak damar sertliğine yani kalp krizine davetiye çıkarmaktadır. Sadece beslenme alışkanlıkları değil aynı zamanda sigara ve yüksek kolesterol değerli de damar yüzeyi üzerinde pıhtı oluşumuna neden olur. Özellikle kalp damar hastalığı olduğu bilinen kişilerin bu beslenme prensiplerine dikkat etmeleri önemlidir. Bu araştırmada da vurgulandığı gibi sadece bir öğünde yüksek oranda yağ içeren yiyecekleri tüketmenin zaten hasta olan damar yüzeyinde pıhtı oluşmasına ve ani damar tıkanıklığına bağlı kalp krizleri görülme olasılığını arttırmaktadır’’.

 

Ramazanda ve Bayramda dikkatli olun!

Özkara, hem Ramazan ayının son günler için hem de bayram için şu önerilerde bulunuyor; ‘’Ramazan ayı nedeniyle üzerinde durmakta fayda olduğunu düşündüğüm konu ise kalp damar hastalığı olan kişilerin oruç tutup tutmalarıdır. Kalp hastalığı olduğu bilinen kişiler doktorlarının izniyle oruç tutabilirler, ancak dikkat etmeleri gereken en önemli konu iftarda veya sahurda yüksek yağlı yiyeceklerden kaçınmak olmalıdır. Yine aynı şekilde bayramda da oldukça yoğun bir şekilde üç öğün yağlı yiyecekler tüketilebilmektedir. Bu nedenle kalp hastalığı olan kişilerin özellikle Ramazan ayında önerilere dikkat etmiş olsalar bile, bayramda da bu alışkanlıklarından vazgeçmemeleri gerektiğini belirtmekte fayda görmekteyim’’.

 

 

 

Yağ oranı yük­sek be­sin­ler­le bes­len­me­nin kalp damar has­ta­lı­ğı ris­ki­nin art­tır­dı­ğı her­kes ta­ra­fın­dan bi­lin­mek­te­dir. Ame­ri­ka Augus­ta Üni­ver­si­te­si’nde ya­pı­lan araş­tır­ma­da yük­sek yağ oranı içe­ren bir öğün­den sonra me­ta­bo­lik de­ği­şim­le­rin so­nuç­la­rı ve me­ka­niz­ma­la­rı de­ğer­len­di­ril­miş­tir. Bir hafta bo­yun­ca sağ­lık­lı bi­rey­le­re yük­sek oran­da yağ içe­ren diyet uy­gu­lan­mış ve her gün kan de­ğer­le­ri takip edil­miş­tir. Yağ içe­ren öğün­den sonra ya­pı­lan tet­kik­ler so­nu­cun­da ilk dört saat içe­ri­sin­de kan­da­ki yağ dü­zey­le­rin­de ani yük­sel­me­ler tes­pit edi­lir­ken, ok­si­jen ta­şı­yan al­yu­var hüc­re­le­rin­de de­for­mas­yon ve damar ci­da­rı­nın bo­zul­ma­sı­na neden olan bir­ta­kım en­zim­le­rin ak­ti­vi­te­le­rin­de artış sap­tan­mış­tır.
LIV Hos­pi­tal Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si Uz­ma­nı Prof.​Dr.​Ahmet Öz­ka­ra araş­tır­ma ile il­gi­li şun­la­rı söy­lü­yor; ‘’ Sü­rek­li yağlı yi­ye­cek­ler­le bes­le­nen bi­rey­ler­de araş­tır­ma so­nu­cun­da yer alan bul­gu­lar ka­lı­cı hale gel­mek­te ve damar elas­ti­ki­ye­ti­ni bo­za­rak damar sert­li­ği­ne yani kalp kri­zi­ne da­ve­ti­ye çı­kar­mak­ta­dır. Sa­de­ce bes­len­me alış­kan­lık­la­rı değil aynı za­man­da si­ga­ra ve yük­sek ko­les­te­rol de­ğer­li de damar yü­ze­yi üze­rin­de pıhtı olu­şu­mu­na neden olur. Özel­lik­le kalp damar has­ta­lı­ğı ol­du­ğu bi­li­nen ki­şi­le­rin bu bes­len­me pren­sip­le­ri­ne dik­kat et­me­le­ri önem­li­dir. Bu araş­tır­ma­da da vur­gu­lan­dı­ğı gibi sa­de­ce bir öğün­de yük­sek oran­da yağ içe­ren yi­ye­cek­le­ri tü­ket­me­nin zaten hasta olan damar yü­ze­yin­de pıhtı oluş­ma­sı­na ve ani damar tı­ka­nık­lı­ğı­na bağlı kalp kriz­le­ri gö­rül­me ola­sı­lı­ğı­nı art­tır­mak­ta­dır’’.
Ra­ma­zan­da ve Bay­ram­da dik­kat­li olun!
Öz­ka­ra, hem Ra­ma­zan ayı­nın son gün­ler için hem de bay­ram için şu öne­ri­ler­de bu­lu­nu­yor; ‘’Ra­ma­zan ayı ne­de­niy­le üze­rin­de dur­mak­ta fayda ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğüm konu ise kalp damar has­ta­lı­ğı olan ki­şi­le­rin oruç tutup tut­ma­la­rı­dır. Kalp has­ta­lı­ğı ol­du­ğu bi­li­nen ki­şi­ler dok­tor­la­rı­nın iz­niy­le oruç tu­ta­bi­lir­ler, ancak dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken en önem­li konu if­tar­da veya sa­hur­da yük­sek yağlı yi­ye­cek­ler­den ka­çın­mak ol­ma­lı­dır. Yine aynı şe­kil­de bay­ram­da da ol­duk­ça yoğun bir şe­kil­de üç öğün yağlı yi­ye­cek­ler tü­ke­ti­le­bil­mek­te­dir. Bu ne­den­le kalp has­ta­lı­ğı olan ki­şi­le­rin özel­lik­le Ra­ma­zan ayın­da öne­ri­le­re dik­kat etmiş ol­sa­lar bile, bay­ram­da da bu alış­kan­lık­la­rın­dan vaz­geç­me­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­mek­te fayda gör­mek­te­yim’’.

 

 

 

Etiketler :
Yağ Oranı Yüksek Besinlerden Uzak Durun! -
YORUM YAZ
Künye Sık Kullanılanlara Ekle Giriş Sayfam Yap Rss - Xml Siteme Ekle İletişim
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
2011
© Bandırma Yaşam Gazetesi - Bandırma ve Bölgenin Güçlü Sesi bandırma haberleri bandırma gazete bandırmadan haberler
Kodlama : Networkbil.net