Künye Rss Siteme Ekle İletişim
GÜNDEM 1. SAYFA VİDEO-HABER EKONOMİ SPOR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT TEKNOLOJİ KADIN AİLE YEREL
Ana Sayfa > EĞİTİM > Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
...
06-05-2019 10:00
EĞİTİM
0 Yorum
854 Okunma
Haberi Yazdır
Ra­ma­zan ayı nedir?
Ra­ma­zan ayı, ay tak­vi­mi­ne (aya göre he­sap­la­nan) göre, do­ku­zun­cu ayın adı­dır, ra­ma­zan ayı­nın di­ni­miz­de büyük bir önemi ve diğer aylar ara­sın­da seç­kin bir yeri var­dır. Çünkü kut­sal ki­ta­bı­mız Kur'an bu ayda in­di­ril­me­ye baş­lan­mış­tır. Kur'an'da bin aydan daha ha­yır­lı ol­du­ğu bil­di­ri­len "kadir ge­ce­si" yine bu ay için­de kut­la­nır. Ay­rı­ca İslam'ın temel iba­det­le­rin­den olan oruç da bu ayda tu­tu­lur. Bu ne­den­le Ra­ma­zan ayı, Müs­lü­man­lar için en kut­sal aydır ve ona "on bir ayın sul­ta­nı" de­nil­miş­tir.
 
Ra­ma­zan da Kur’an-ı Ke­ri­min yeri
Ra­ma­zan ayını de­ğer­li kılan ne­den­ler­den bi­ri­si, Kut­sal ki­ta­bı­mız olan Kur’an’ın bu ayda in­di­ril­miş ol­ma­sı­dır. Yüce Allah Kur’an'da ” Ra­ma­zan ayıin­san­la­rı kur­tu­luş yolan gö­tü­ren, doğ­ru­yu yan­lış­tan ayı­ran Kur’an’ın in­di­ği aydır. “(Ba­ka­ra su­re­si, ayet 185) bu­yur­muş­tur. Kur’an’, Allah ta­ra­fın­dan in­san­la­ra öğüt ver­mek ve yol gös­ter­mek için gön­de­ril­miş­tir. Bu ne­den­le Kur’an insan için ha­ya­ti değer taşır. Kur’an oku­mak bir iba­det­tir. Pey­gam­be­ri­miz Allah’ın bil­dir­di­ği görev ve so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zı sıkça ha­tır­la­ma­mız için Kur’an’ı çok oku­ma­yı teş­vik et­miş­tir. Müs­lü­man­lar, ra­ma­zan ayın­da Kur’an oku­ma­ya her za­man­kin­den daha çok özen gös­te­rir­ler. Bunun için ev­ler­de veya ca­mi­ler­de bir araya ge­le­rek, her gün Kur'an’dan yirmi sayfa okur­lar. Ra­ma­zan ayı­nın so­nu­na ge­lin­di­ğin de ise et­tir­miş­ler­dir. Kur’anı­ke­rim, ra­ma­zan ayı­nın Kadir haber ver­miş­tir. Pey­gam­be­ri­miz de “Kim ina­na­rak ve Kur’an’ı baş­tan sona bir kez oku­muş olur­lar. Buna Ge­ce­si’nde in­di­ril­me­ye baş­lan­mış­tır. Kadir ge­ce­si se­va­bı­nı Allah’tan uma­rak Kadir Ge­ce­si’ni hatim denir Daha sonra hatim duası ya­pı­lır ra­ma­zan ayı­nın 27. ge­ce­si ola­rak bi­li­nir. Yüce Allah de­ğer­len­di­rir­se geç­miş günahları bağış­la­nır” (Bu­ha­ri) Müs­lü­man­lar yüz­yıl­lar boyu bu ge­le­ne­ği devam Kadir Ge­ce­si’nin “Bin aydan daha hayırlı” olduğu­nu bu­yu­ra­rak, bu ge­ce­nin öne­mi­ni be­lirt­miş­tir.

Etiketler :
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler -
YORUM YAZ
Künye Sık Kullanılanlara Ekle Giriş Sayfam Yap Rss - Xml Siteme Ekle İletişim
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
2011
© Bandırma Yaşam Gazetesi - Bandırma ve Bölgenin Güçlü Sesi bandırma haberleri bandırma gazete bandırmadan haberler
Kodlama : Networkbil.net