Künye Rss Siteme Ekle İletişim
GÜNDEM 1. SAYFA VİDEO-HABER EKONOMİ SPOR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT TEKNOLOJİ KADIN AİLE YEREL
Ana Sayfa > GÜNDEM > Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
...
15-05-2019 11:22
GÜNDEM
0 Yorum
200 Okunma
Haberi Yazdır
Ra­ma­zan ayı oruç ayı­dır. Oruç mad­den ve manen ki­şi­yi ol­gun­lu­ğu eriş­ti­ren ke­ma­le ulaş­tı­ran bir iba­det­tir. Oruç iba­de­ti için Rab­bi­miz biz­le­re şu ayeti in­dir­miş­tir.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
“Ey iman eden­ler! Allah’a karşı gel­mek­ten sa­kın­ma­nız için oruç, siz­den ön­ce­ki­le­re farz kı­lın­dı­ğı gibi, size de farz kı­lın­dı.”(9) Oruç İslam’ın beş şar­tın­dan bi­ri­dir. Tu­tan­la­ra dünya ve ahi­ret mü­ka­fa­tı sağ­la­mak­ta­dır. Pey­gam­ber Efen­di­miz bir ha­dis­le­rin­de şöyle bu­yur­mak­ta­dır. “İslâm beş şey üze­ri­ne ku­rul­muş­tur: Allah'tan başka Tanrı ol­ma­dı­ğı­na ve Mu­ham­med'in O'nun kulu ve el­çi­si ol­du­ğu­na ta­nık­lık etmek; namaz kıl­mak, zekât ver­mek, ra­ma­zan oru­cu­nu tut­mak ve gücü ye­ten­ler için Bey­tul­lah'ı zi­ya­ret (hac) et­mek­tir.”(10)
Ra­ma­zan ayı biz­ler için bir mağ­fi­ret bir rah­met ayı­dır. Ra­ma­zan ayı gel­di­ği zaman içi­miz mu­hab­bet­le dol­mak­ta, yüz­le­ri­miz gül­mek­te, yar­dım­laş­ma duy­gu­la­rı­mız ka­bar­mak­ta ve ara­mız­da olan kır­gın­lık­lar, küs­ler bit­mek­te­dir. Ay­rı­ca bu ayda sab­rı­mız üst se­vi­ye­le­re çık­mak­ta ve bu ayda oruç­lu ol­du­ğu­muz ak­lı­mız­da ol­ma­sı se­be­biy­le kötü söz ve dav­ra­nış­la­ra git­me­mek­te­yiz. Çünkü Oruç, sa­de­ce iştah ve şeh­ve­ti diz­gin­le­mek de­ğil­dir, ay­rı­ca ağ­zı­nı ve di­li­ni kötü ve çir­kin söz söy­le­mek­ten ko­ru­mak­tır. Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz­de bu hu­su­sa şöyle işa­ret et­mek­te­dir. "Oruç tutan öyle in­san­lar var­dır ki, kâr­la­rı sa­de­ce açlık ve su­suz­luk çek­mek­tir"(11)
Ra­ma­zan ayı için araş­tır­ma yapan her bir kar­de­şi­miz ayrı gü­zel­lik­le­re ula­şa­bi­lir. Bizim ulaş­tı­ğı­mız ve siz­ler­le pay­la­şa­bi­le­ce­ği­miz hu­sus­lar şun­lar­dır.
-Ra­ma­zan ayı Fa­zi­le­ti­ne ina­nı­la­rak ve kar­şı­lı­ğı­nı Allah’tan bek­le­ye­rek oruç tu­tul­du­ğu zaman geç­miş gü­nah­la­rın ba­ğış­lan­dı­ğı aydır.
-Ra­ma­zan ayı “Cen­net ka­pı­la­rı­nın açıl­dı­ğı, ce­hen­nem ka­pı­la­rı­nın ka­pan­dı­ğı ve şey­tan­la­rın bağ­lan­dı­ğı”(12) bir aydır.
-Ra­ma­zan ayı cö­mert­li­ği­mi­zin en üst se­vi­ye­ye çık­tı­ğı bir aydır. Bu ayda ze­kat­la­rın ve­ril­me­siy­le, fıtır sa­da­ka­la­rı­nın ak­ta­rıl­ma­sıy­la fa­kir­ler ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­de­re­bil­mek­te, zen­gin­ler ise Rab­le­ri­nin ken­di­le­ri­ne ver­miş ol­du­ğu mal­var­lı­ğı­nı en doğru şe­kil­de kul­lan­mış ol­mak­ta­dır­lar.
-Ra­ma­zan ayı ve­ri­len if­tar­lar­la, da­ğı­tı­lan ku­man­ya­lar­la, zen­gin ve fa­ki­rin kay­naş­tı­ğı, bu ve­si­le ile bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin en güzel nok­ta­ya ulaş­tı­ğı bir aydır.
-Ra­ma­zan ayı oku­muş ol­du­ğu­muz Kuran’la, tut­tu­ğu­muz oruç­la, içe­ri­sin­de kıl­mış ol­du­ğu­muz te­ra­vih­ler­le iba­det ha­ya­tı­mı­zı gü­zel­leş­tir­di­ği­miz bir aydır.
-Ra­ma­zan ha­ya­tı­mı­zın iyi yönde de­ğiş­ti­ği ve ge­liş­ti­ği bir aydır.
-Ra­ma­zan ayın­da tu­tu­lan oruç­lar ile “Cen­net­te Rey­yân de­ni­len bir kapı var­dır. Ora­dan sa­de­ce oruç­lu­lar girer. Oruç­lu­lar gir­di­ler mi artık ka­pa­nır, kimse ora­dan gi­re­mez.”(13) Ha­dis-i Şe­ri­fin müj­de­si­ne nail olmak var­dır. Yine bu ayda “Oruç­lu için iki se­vinç var­dır: Biri, orucu aç­tı­ğı za­man­ki se­vin­ci­dir; di­ğe­ri de Rab­bi­ne ka­vuş­tu­ğu za­man­ki se­vin­ci­dir.”(14) Sır­rı­na mah­zar olma lütfü var­dır.
-Ra­ma­zan ayı şeh­ve­ti­mi­zin kı­rıl­ma­sı­na bir se­bep­tir. Çünkü bu ayda şey­tan­lar bağ­lan­mak­ta, nef­si­miz ise aç­lık­la ter­bi­ye ol­mak­ta­dır. Nefis ise aç kal­dı­ğı müd­det­çe fuh­şi­ya­tı ar­zu­la­ma­mak­ta­dır. Bu ayda elde et­ti­ği­miz bu güzel has­let el­bet­te hu­zu­ru­mu­zu sağ­la­ma­da çok büyük bir des­tek ol­mak­ta­dır.
-Dün­ya ahi­re­tin tar­la­sı­dır. Bu tar­la­nın en güzel mah­su­lü ise Ra­ma­zan ayın­da alın­mak­ta­dır. Ra­ma­zan ayın­da ya­pı­lan bütün iyi­lik­le­re ve­ri­len se­vap­lar diğer za­man­la­rın­ki­ne göre iki kat­tır. Bu ayda ahi­re­te gön­de­re­ce­ği­miz çok mah­su­lü­müz bu­lun­mak­ta­dır.
-Ra­ma­zan ayı maddi ve ma­ne­vi bakım ayı­mız­dır. Bu ayla elde et­ti­ği­miz de­ğer­le­ri ko­ru­ya­bi­lir­sek bu de­ğer­le­ri bir yıl­lık ya­şan­tı­mı­za ni­ha­ye­tin­de ha­ya­tı­mı­zın ta­ma­mı­na ak­ta­ra­bi­li­riz.
-Ra­ma­zan Sabır ayı­dır. Sab­rın öğ­re­til­di­ği ben­li­ği­mi­ze ak­ta­rıl­dı­ğı bir aydır. Bu ayda nef­si­mi­zin is­te­miş ol­du­ğu şey­le­re diz­gin çek­me­miz sabrı bize öğ­ret­mek­te­dir.
-Ra­ma­zan ayı ilah-i rı­za­yı ka­zan­ma ayı­dır. Allah’ın biz­ler için helal kıl­mış ol­du­ğu yeme, iç­me­yi sa­de­ce O’nun rı­za­sı­nı ka­zan­mak için terk etmek in­şal­lah Rab­bi­mi­zin rah­met ve mağ­fi­re­ti­ne ir­me­mi­ze ve­si­le ola­cak­tır. Kutsi bir ha­dis­te Efen­di­miz bir ha­dis­le­rin­de şöyle bu­yur­mak­ta­dır. 
قال اللَّه عَزَّ وجلَّ : كُلُّ عملِ ابْنِ آدم لهُ إِلاَّ الصِّيام ، فَإِنَّهُ لي وأَنَا أَجْزِي بِهِ
Aziz ve celîl olan Allah "İnsa­nın oruç dı­şın­da her ameli ken­di­si­için­dir.Oruç­be­ni­mi­çin­dir,mü­kâ­fa­tı­nı­da­ben­ve­re­ce­ğim"bu­yur­muş­tur. (15)
-Ra­ma­zan ayı an­la­yış ayı­dır. Bu ayda fa­kir­le­rin ne du­rum­da ol­duk­la­rı­nı çok iyi an­la­mak­ta­yız. Aç­lı­ğın in­sa­na ver­di­ği sı­kın­tı­yı özel­lik­le bu gün­ler­de daha iyi an­la­mak­ta­yız. Bu an­la­yış­la et­ra­fı­mız­da yok­sul­lu­ğa düş­müş ve bu sı­kın­tı ile bi­ça­re olmuş kar­deş­le­ri­mi­ze yar­dım et­me­li­yiz.
Ge­ce­niz mü­ba­rek olsun. Rab­bim tut­tu­ğu­muz oruç­la­rı, kıl­dı­ğı­mız na­maz­la­rı, oku­du­ğu­muz Kuran’ı, ya­pa­ca­ğı­mız hayır ve ha­se­na­tı kabul ey­le­sin. Allah’a ema­net olun.

Etiketler :
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler -
YORUM YAZ
Künye Sık Kullanılanlara Ekle Giriş Sayfam Yap Rss - Xml Siteme Ekle İletişim
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
2011
© Bandırma Yaşam Gazetesi - Bandırma ve Bölgenin Güçlü Sesi bandırma haberleri bandırma gazete bandırmadan haberler
Kodlama : Networkbil.net