Künye Rss Siteme Ekle İletişim
GÜNDEM 1. SAYFA VİDEO-HABER EKONOMİ SPOR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT TEKNOLOJİ KADIN AİLE YEREL
Ana Sayfa > EĞİTİM > Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
...
21-05-2019 11:16
EĞİTİM
0 Yorum
510 Okunma
Haberi Yazdır
15.Ra­ma­za­nı Kar­şı­la­mak ve Uğur­la­mak İçin Oruç Tut­ma­nın Hükmü Nedir?
Ra­ma­za­nı kar­şı­la­mak veya uğur­la­mak ama­cıy­la oruç tut­ma­nın dinî bir da­ya­na­ğı yok­tur. Ancak Hz. Pey­gam­ber Şaban ayın­da çokça ve Şev­val ayın­da 6 gün oruç tut­muş­tur. Ra­ma­zan ayı gir­me­di­ği halde, Ra­ma­za­nın gel­miş ola­bi­le­ce­ği dü­şün­ce­siy­le ih­ti­ya­ten Ra­ma­zan­dan bir veya iki gün önce oruç tut­mak ise mek­ruh­tur. Ancak, be­lir­li gün­ler­de oruç tut­ma­yı âdet ha­li­ne ge­ti­ren ki­şi­le­rin, oruç tut­tu­ğu gün­le­rin bu gün­le­re denk gel­me­si ha­lin­de oruç tut­ma­sın­da sa­kın­ca yok­tur.
Ni­te­kim Hz. Pey­gam­ber (s.a.v.), “Ra­ma­za­nı bir veya iki gün önce oruç­la kar­şı­la­ma­yın. Eğer bir kimse adeti ol­du­ğu için bu gün­le­ri oruç­la ge­çi­ri­yor­sa tut­sun” bu­yur­muş­tur (Bu­ha­rî, Savm: 14; Müs­lim, Siyam: 21).
16.Mes­le­ği Ge­re­ği Sü­rek­li Ola­rak Yol­cu­luk Yapan
Kişi Oruç İba­de­ti­ni Nasıl Ye­ri­ne Ge­ti­re­bi­lir?
İslam dini Ra­ma­zan ayın­da oruç tu­ta­ma­yan hasta ve yol­cu­la­rın son­ra­dan kaza et­me­le­ri­ni em­re­der. Ma­ze­ret devam et­ti­ği sü­re­ce ruh­sat da devam eder. Sü­rek­li ma­ze­re­ti bu­lu­nan ki­şi­ler, ma­ze­ret­le­ri or­ta­dan kal­kın­ca, za­ma­nın­da tu­ta­ma­dık­la­rı Ra­ma­zan oruç­la­rı­nı kaza eder­ler. Kur'an-ı Kerim'de;"... Kim de hasta veya yolcu olur­sa, (oruç) tut­ma­dı­ğı gün­ler sa­yı­sın­ca başka gün­ler­de tut­sun." bu­yu­rul­mak­ta­dır (Ba­ka­ra, 2/185).
De­vam­lı ola­rak uzun yola giden kap­tan ve sü­rü­cü­ler­de yolcu hük­mün­de­dir. Şu kadar var ki, yol­cu­lu­ğu es­na­sın­da bir sı­kın­tı çek­me­yen­le­rin oruç tut­ma­sı daha fa­zi­let­li­dir.
17.Oruç­lu İken Boy Ab­des­ti Almak/Banyo Yap­mak Orucu Bozar mı?
Ağız veya bu­run­dan su yu­tul­ma­dık­ça yı­kan­mak­la veya gusül ab­des­ti al­mak­la oruç bo­zul­maz. Ni­te­kim Hz. Aişe ile Ümmü Se­le­me va­li­de­le­ri­miz Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.)'in Ra­ma­zan­da im­sak­tan sonra boy ab­des­ti almış ol­du­ğu­nu haber ver­miş­ler­dir. (Bu­hâ­rî, Savm, 25). Buna göre ge­ce­den cünüp ola­rak imsak vak­ti­ne gir­mek oruca zarar ver­me­di­ği gibi, oruç­lu iken boy ab­des­ti almak da orucu boz­maz.
18.İh­ti­lam Olmak, Cünüp Ola­rak Sa­bah­la­mak
Oruca Zarar Verir mi?
Oruç­lu iken rü­ya­da ih­ti­lam olmak orucu boz­ma­dı­ğı  gibi, gus­let­me­yi ge­cik­ti­re­rek cünüp ola­rak sa­bah­lamak da oruca bir zarar ver­mez. Ancak, zo­run­lu bir durum ol­ma­dık­ça, hemen boy ab­des­ti alın­ma­lı­dır.
19.Cünüp İken Sahur Ye­me­ği Ye­ne­bi­lir mi, Oruca
Niyet Edi­le­bi­lir mi?
Cünüp olan kim­se­nin elini, ağ­zı­nı yı­ka­ma­dan yiyip iç­me­si uygun gö­rül­me­miş­tir. Ancak elini, ağ­zı­nı yı­ka­dık­tan sonra, boy ab­des­ti al­ma­dan sahur ye­me­ği ye­me­sin­de bir sa­kın­ca yok­tur.
III.Orucu bo­zan-boz­ma­yan şey­ler
A. Bazı genel bil­gi­ler
Oruçlu iken, yemek, içmek ve cinsi ilişki orucu
bozar. Orucu bozan şeylerin bir kısmı sadece kazayı gerektirirken, diğer bir kısmı hem kaza, hem de kefareti ge­rek­ti­rir. Şimdi konu ile il­gi­li bazı alt baş­lık­lar­la il­gi­li me­se­le­le­re de­ği­ne­lim:
1.Hangi Şey­ler Orucu Bozup Sa­de­ce Ka­za­yı
Ge­rek­ti­rir?
Yol­cu­luk, has­ta­lık, ileri de­re­ce­de yaş­lı­lık gibi meşru bir ma­ze­re­te da­ya­lı ola­rak bo­zu­lan oru­cun, sa­de­ce kaza edil­me­si ge­re­kir. Ay­rı­ca, kasıt ol­mak­sı­zın ye­mek-iç­mek; bes­len­me amacı ve an­la­mı ta­şı­ma­yan, ye­ni­lip içil­me­si mutat ol­ma­yan veya insan ta­bi­atı­nın mey­let­me­di­ği şey­le­rin ye­ni­lip içil­me­si orucu bozar ve sa­de­ce ka­za­sı­nı ge­rek­ti­rir.
Ra­ma­zan­da bir ma­ze­ret ol­mak­sı­zın tu­tul­ma­yan oruç­lar, gü­nü­ne gün kaza edi­lir. Ancak Pey­gam­ber Efen­di­miz (s.a.s), Ra­ma­zan ayın­da ka­çı­rı­lan bir gün oru­cun se­va­bı­na ye­tiş­mek için ki­şi­nin bir sene bo­yun­ca oruç tutsa yine de bu se­va­ba nail ola­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­miş­tir. Bunun için Ra­ma­zan ayın­da özür­süz ola­rak orucu terk etmek, büyük bir günah ol­du­ğu gibi, hem Ra­ma­zan ayına hür­met­siz­lik hem de bütün Müs­lü­man­la­ra karşı bir say­gı­sız­lık­tır. Ma­ze­ret­siz ola­rak Ra­ma­zan oru­cu­nu tut­ma­mak büyük günah olup ay­rı­ca bun­dan do­la­yı tevbe ve is­tiğ­far­da bu­lun­mak ge­re­kir.
Ra­ma­zan ayı gü­nah­la­rın affı için bir fır­sat­tır. Diğer gün­ler­de tu­tu­lan oruç kıy­met iti­ba­riy­le Ra­ma­zan­da tu­tu­lan oru­cun ye­ri­ni tu­ta­maz.

Etiketler :
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler -
YORUM YAZ
Künye Sık Kullanılanlara Ekle Giriş Sayfam Yap Rss - Xml Siteme Ekle İletişim
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
2011
© Bandırma Yaşam Gazetesi - Bandırma ve Bölgenin Güçlü Sesi bandırma haberleri bandırma gazete bandırmadan haberler
Kodlama : Networkbil.net