Künye Rss Siteme Ekle İletişim
GÜNDEM 1. SAYFA VİDEO-HABER EKONOMİ SPOR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT TEKNOLOJİ KADIN AİLE YEREL
Ana Sayfa > EĞİTİM > Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
...
22-05-2019 10:00
EĞİTİM
0 Yorum
526 Okunma
Haberi Yazdır
2.Oruç Kefareti Ne Demektir Ve Nasıl Ödenir?
Ra­ma­zan oru­cu­nun, ma­ze­ret­siz ola­rak bo­zul­ma­sı du­ru­mun­da hem ke­fa­ret, hem de bo­zu­lan oru­cun kaza
edil­me­si ge­re­kir.
Oruç ke­fa­re­ti iki ka­me­ri ay veya 60 gün ara ver­mek­si­zin oruç tut­mak­tır. Buna gücü yet­me­yen, 60 fa­ki­ri bir gün ya da bir­fa­ki­ri 60 gün do­yu­rur. Adet ha­lin­de bu­lu­nan ka­dın­lar, bu gün­le­rin­de ke­fa­ret oruç­la­rı­na ara ve­rir­ler. Bu du­rum­la­rın­dan çıkar çık­maz ara ver­me­den ke­fa­ret oru­cu­na devam ede­rek 60 günü ta­mam­lar­lar.
Şafii mez­he­bi­ne göre ma­za­ret­siz ola­rak ra­ma­zan oru­cu­nun ye­me-iç­me ile bo­zul­ma­sı du­ru­mun­da ke­fa­ret
değil sa­de­ce kaza ge­re­kir.
3.Unu­ta­rak Yemek, İçmek Orucu Bozar mı?
Unu­ta­rak yemek, içmek orucu boz­maz. Pey­gam­ber Efen­di­miz, "Bir kimse oruç­lu ol­du­ğu­nu unu­ta­rak yer, içer­se oru­cu­nu ta­mam­la­sın, boz­ma­sın.
Çünkü onu, Allâh ye­dir­miş, içir­miş­tir." bu­yur­muş­tur (Bu­ha­ri, Savm, 26; Müs­lim, Sıyâm, 17). Unu­ta­rak yiyen içen kişi, oruç­lu ol­du­ğu­nu ha­tır­lar­sa hemen ağ­zın­da­ki­le­ri çı­ka­rıp ağ­zı­nı yıkar ve oru­cu­na devam eder. Oruç­lu ol­du­ğu­nu ha­tır­la­dık­tan sonra yeme- iç­me­ye devam eden ki­şi­nin orucu bo­zu­lur.
4.Diş Fır­ça­la­mak Orucu Bozar mı?
Diş fır­ça­la­mak­la oruç bo­zul­maz. Bu­nun­la bir­lik­te, diş ma­cu­nu­nun veya suyun bo­ğa­za kaç­ma­sı ha­lin­de oruç bo­zu­lur. Oru­cun bo­zul­ma ih­ti­ma­li dik­ka­te alı­na­rak, diş­le­rin im­sak­ten önce ve if­tar­dan sonra fır­ça­lan­ma­sı uygun olur.
5. Kus­mak­la Oruç Bo­zu­lur mu?
Ken­di­li­ğin­den kus­mak­la oruç bo­zul­maz. Ancak ki­şi­nin kendi is­te­ği ve mü­da­ha­le­siy­le mey­da­na gelen kusma, “ağız do­lu­su” ol­ma­sı ha­lin­de, orucu bozar.
B. Sağ­lık prob­lem­le­ri ve oruç
Tıb­bın ge­liş­me­si ile gü­nü­müz­de pek çok yeni mu­aye­ne ve te­da­vi yön­tem­le­ri or­ta­ya çık­mış­tır. Bun­la­rın bir kısmı orucu boz­mak­ta bir kısmı ise boz­ma­mak­ta­dır. Bu yön­tem­ler­le il­gi­li belli başlı so­ru­lar ve ce­vap­la­rı şöy­le­dir:
1. Astım Has­ta­la­rı­nın Ok­si­jen Sp­re­yi Kul­lan­ma­la­rı
Orucu Bozar mı?
Ak­ci­ğer has­ta­la­rı­nın kul­lan­dık­la­rı sp­rey­den, bir kul­la­nım­da 1/20 mİ. gibi çok az bir mik­tar ağıza sı­kıl­mak­ta­dır. Bunun da önem­li bir kısmı ağız ve nefes bo­ru­la­rı ci­da­rın­da emi­le­rek yok ol­mak­ta­dır. Bun­dan ge­ri­ye bir mik­ta­rın kalıp tük­rük ile mi­de­ye ulaş­tı­ğı ko­nu­sun­da kesin bir bilgi de yok­tur. Ab­dest alır­ken ağız­da kalan su ile kı­yas­lan­dı­ğın­da, bu mik­ta­rın çok az ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. Hal­bu­ki oruç­lu, ab­dest alır­ken ağ­zı­na ver­di­ği sudan geri kalan mik­ta­rın mi­de­ye ulaş­ma­sı ha­lin­de oru­cun bo­zul­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da hadis (Dâ­ri­mî, Savm, 21) ve İslâm bil­gin­le­ri­nin icmaı var­dır. Hz. Pey­gam­be­rin oruç­lu iken mis­vak kul­lan­dı­ğı, sahih hadis kay­nak­la­rın­da yer al­mak­ta­dır (Bu­ha­rî, Savm, 27; Tir­mî­zî, Savm, 29). Diğer ta­raf­tan, "kesin ola­rak bi­li­nen, şüphe ile bo­zul­maz" ka­ide­si ge­re­ğin­ce, mi­de­ye ula­şıp ulaş­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da şüphe bu­lu­nan söz ko­nu­su madde ile oruç bo­zul­maz.
Bu iti­bar­la as­tım­lı has­ta­la­rın, rahat nefes al­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la ağza püs­kür­tü­len ok­si­jen­li ilaç orucu boz­maz.
2. Göz Dam­la­sı Kul­lan­mak Orucu Bozar mı?
Uzman göz dok­tor­la­rın­dan alı­nan bil­gi­le­re göre, göze dam­la­tı­lan ilaç mik­tar ola­rak çok az (1 mi­li­lit­re­nin 1/20'si olan 50 mik­ro­lit­re) olup bunun bir kısmı gözün kır­pıl­ma­sıy­la dı­şa­rı­ya atıl­mak­ta, bir kısmı gözde, göz ile burun boş­lu­ğu­nu bir­leş­ti­ren ka­nal­lar­da ve mu­ko­za­sın­da me­sa­mat yolu ile emi­le­rek vü­cu­da alın­mak­ta­dır. Dam­la­nın yok de­ni­le­bi­lecek kadar çok az bir kıs­mı­nın,
sin­di­rim ka­na­lı­na ulaş­ma ih­ti­ma­li bu­lun­mak­ta­dır.
Bu bil­gi­ler, yu­ka­rı­da­ki bil­gi­ler­le bir­lik­te de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de, göz dam­la­sı orucu boz­maz.
3.Burun Dam­la­sı Kul­lan­mak Orucu Bozar mı?
Te­da­vi ama­cıy­la burna dam­la­tı­lan ila­cın bir dam­la­sı, yak­la­şık 0,06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çe­per­le­ri ta­ra­fın­dan emil­mek­te olup çok az bir kısmı ise mi­de­ye ulaş­mak­ta­dır. Bu da, dini açı­dan ab­dest­te ağza su ver­me­de ol­du­ğu gibi af kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­di­ğin­den orucu boz­maz.

Etiketler :
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler -
YORUM YAZ
Künye Sık Kullanılanlara Ekle Giriş Sayfam Yap Rss - Xml Siteme Ekle İletişim
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
2011
© Bandırma Yaşam Gazetesi - Bandırma ve Bölgenin Güçlü Sesi bandırma haberleri bandırma gazete bandırmadan haberler
Kodlama : Networkbil.net