Künye Rss Siteme Ekle İletişim
GÜNDEM 1. SAYFA VİDEO-HABER EKONOMİ SPOR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT TEKNOLOJİ KADIN AİLE YEREL
Ana Sayfa > EĞİTİM > Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
...
23-05-2019 11:02
EĞİTİM
0 Yorum
515 Okunma
Haberi Yazdır
4.Kalp Has­ta­la­rı­nın Di­lal­tı Hapı Kul­lan­ma­sı Orucu Bozar mı?
Bazı kalp ra­hat­sız­lık­la­rın­da di­lal­tı­na ko­nu­lan ilaç, doğ­ru­dan ağız do­ku­su ta­ra­fın­dan emi­lip kana ka­rı­şa­rak kalp kri­zi­ni ön­le­mek­te­dir. Söz ko­nu­su ilaç ağız için­de emi­lip yok ol­du­ğun­dan mi­de­ye bir şey ulaş­ma­mak­ta­dır. Bu iti­bar­la, di­lal­tı kul­lan­mak orucu boz­maz.
5.Her Gün Hap Kul­lan­mak Zo­run­da Olan Has­ta­la­rın Oruç­Tut­ma­la­rı Ge­re­kir mi?
Has­ta­lık, Ra­ma­zan'da oruç tut­ma­ma­yı mubah kılan özür­ler­den­dir. Bir kim­se­nin oruç tut­tu­ğu tak­dir­de has­ta­la­na­ca­ğı, hasta ise has­ta­lı­ğı­nın ar­ta­ca­ğı tıb­ben veya tec­rü­be ile sabit olur­sa oruç tut­ma­ya­bi­lir. İyi olun­ca da yal­nız ye­di­ği gün­ler sa­yı­sın­ca kaza et­me­si ge­re­kir. Ayet-i Ke­ri­me­de "Siz­den her kim hasta yahut yolcu olur­sa tu­ta­ma­dı­ğı gün­ler sa­yı­sın­ca diğer gün­ler­de oruç tutar" buy­rul­muş­tur (Ba­ka­ra, 2/184)).
Ömrü bo­yun­ca bu du­rum­da hasta olan ki­şi­ler ise, her gün için bir fidye ve­rir­ler. Yok­sul ve muh­taç ki­şi­le­rin fidye ver­me­le­ri de ge­rek­mez. Zira di­ni­miz­de hiç kimse gü­cü­nün üs­tün­de bir so­rum­lu­luk­la yü­küm­lü tu­tul­ma­mış­tır.
6.En­dos­ko­pi, Ko­lo­nos­ko­pi Yap­tır­mak, Makat Veya Ferç­ten Ult­ra­son Çek­tir­mek Orucu Bozar mı?
Mi­de­yi gö­rün­tü­le­mek veya mi­de­den parça almak için yap­tı­rı­lan en­dos­ko­pi­de, ağız yo­luy­la mi­de­ye tıbbî bir cihaz sar­kı­tıl­mak­ta ve işlem bit­tik­ten sonra çı­ka­rıl­mak­ta­dır. Ko­lon­lar­da­ki has­ta­lı­ğı teş­his etmek ama­cıy­la, ba­ğır­sak içini gö­rün­tü­le­mek veya parça almak için ya­pı­lan ko­lo­nos­ko­pi­de, ma­kat­tan ba­ğır­sak­la­ra cihaz gön­de­ril­mek­te ve işlem bit­tik­ten sonra çı­ka­rıl­mak­ta­dır. Ko­lo­nos­ko­pi­de, hemen daima, en­dos­ko­pi­de de ge­nel­lik­le, in­ce­le­necek ala­nın te­miz­li­ği­ni sağ­la­mak ama­cıy­la cihaz için­den su ve­ril­mek­te­dir.
En­dos­ko­pi veya ko­lo­nos­ko­pi yap­tır­mak; makat veya ferç­ten ult­ra­son çek­tir­mek; yeme, içme an­la­mı­na gel­me­mek­le bir­lik­te, ço­ğun­luk­la cihaz için­den su ve­ril­di­ği için oruç bo­zu­lur. Ancak söz ko­nu­su iş­lem­ler­de ci­haz­la­rın kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da sin­di­rim sis­te­mi­ne su, yağ ve ben­ze­ri gıda özel­li­ği ta­şı­yan bir madde gir­me­me­si du­ru­mun­da en­dos­ko­pi, ko­lo­nos­ko­pi yap­tır­mak, makat veya ferç­ten ult­ra­son çek­tir­mek orucu boz­maz.
7.İdrar Ka­na­lı­nın Gö­rün­tü­len­me­si, Ka­na­la İlaç Akı­tıl­ma­sı Orucu Bozar mı?
İdrar ka­nal­la­rı­na giren ci­haz­lar veya akı­tı­lan ilaç­lar orucu boz­maz.
8.Anes­te­zi Yap­tır­mak Orucu Bozar mı?
Anes­te­zi, nefes yolu veya iğne ile vü­cu­da ilaç ve­ri­le­rek oluş­tu­rul­mak­ta­dır. Nefes yolu veya iğne ile ya­pı­lan anes­te­zi, mi­de­ye ulaş­ma­dı­ğı gibi, ye­me-iç­me an­la­mı da ta­şı­ma­mak­ta­dır. Ancak böl­ge­sel ve genel anes­te­zi­de, acil du­rum­lar­da ilaç ve sıvı ver­mek ama­cıy­la damar yolu açı­la­rak, bu açık­lık işlem sü­re­sin­ce serum ver­mek su­re­tiy­le sağ­lan­mak­ta­dır. Bu iti­bar­la, lokal anes­te­zi, oru­cun sıh­ha­ti­ne engel de­ğil­dir. Böl­ge­sel ve genel anes­te­zi­de serum ve­ril­di­ği için oruç bo­zu­lur.
9.Kulak Dam­la­sı Kul­lan­mak Ve Kulak Yı­kat­tır­mak Orucu Bo­zar­mı?
Kulak ile boğaz ara­sın­da da bir kanal bu­lun­mak­ta­dır. Ancak kulak zarı bu ka­na­lı tı­ka­dı­ğın­dan, su veya ilaç bo­ğa­za ulaş­maz. Bu ne­den­le ku­la­ğa dam­la­tı­lan ilaç veya ku­la­ğın yı­kat­tı­rıl­ma­sı orucu boz­maz. Kulak za­rın­da delik bu­lun­sa bile, ku­la­ğa dam­la­tı­lan ilaç, kulak içe­ri­sin­de emi­le­ce­ği için, ilaç ya hiç mi­de­ye ulaş­ma­ya­cak ya da çok azı ula­şa­cak­tır. Daha önce de be­lir­til­di­ği gibi, bu mik­tar oruç­ta af­fe­dil­miş­tir. Ancak kulak za­rı­nın delik ol­ma­sı du­ru­mun­da, kulak yı­kat­tı­rır­ken suyun mi­de­ye ulaş­ma­sı müm­kün­dür. Bu iti­bar­la, orucu bo­za­cak kadar suyun mi­de­ye ulaş­ma­sı ha­lin­de oruç bo­zu­lur.

Etiketler :
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler -
YORUM YAZ
Künye Sık Kullanılanlara Ekle Giriş Sayfam Yap Rss - Xml Siteme Ekle İletişim
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
2011
© Bandırma Yaşam Gazetesi - Bandırma ve Bölgenin Güçlü Sesi bandırma haberleri bandırma gazete bandırmadan haberler
Kodlama : Networkbil.net