Künye Rss Siteme Ekle İletişim
GÜNDEM 1. SAYFA VİDEO-HABER EKONOMİ SPOR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT TEKNOLOJİ KADIN AİLE YEREL
Ana Sayfa > EĞİTİM > Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
...
24-05-2019 10:54
EĞİTİM
0 Yorum
517 Okunma
Haberi Yazdır
10.Fitil Kul­lan­mak, Lav­man Yap­tır­mak Orucu
Bozar mı?
Ma­kat­tan te­da­vi amaç­lı kul­la­nı­lan fi­til­ler, her ne kadar sin­di­rim sis­te­mi­ne dahil ol­mak­ta ise de, sin­di­rim ince ba­ğır­sak­lar­da ta­mam­lan­dı­ğı, fi­til­ler­de gıda verme özel­li­ği bu­lun­ma­dı­ğı için orucu boz­maz. Aynı şe­kil­de ka­dın­la­rın da te­da­vi amaç­lı va­ji­na/fer­cin­den kul­la­nı­lan fi­til­ler de orucu boz­maz.
Lav­man yap­tır­mak ko­nu­sun­da ise, iki durum söz ko­nu­su­dur; kalın ba­ğır­sak­lar­da su, gli­koz ve bazı tuz­lar emil­di­ği için, gıda içe­ren sı­vı­nın ba­ğır­sak­la­ra ve­ril­me­si veya orucu bo­za­cak kadar su emi­lecek şe­kil­de ve­ri­len suyun ba­ğır­sak­ta kal­ma­sı du­ru­mun­da oruç bo­zu­lur. Ancak, suyun ba­ğır­sak­la­ra ve­ril­me­sin­den sonra bek­le­til­me­yip ba­ğır­sak­la­rın hemen te­miz­len­me­si du­ru­mun­da, ve­ri­len su ile bir­lik­te ba­ğır­sak­lar­da bu­lu­nan dış­kı­nın dı­şa­rı­ya çı­ka­rıl­dı­ğı ve bu es­na­da emi­len su da, çok az ol­du­ğu için oruç bo­zul­maz.
11.İğne Yap­tır­mak, Has­ta­ya Serum Ve Kan Ver­mek Orucu Bozar mı?
İğne­nin orucu bozup boz­ma­ya­ca­ğı, kul­la­nı­lış ama­cı­na göre de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. Ağ­rı­yı din­dir­mek, te­da­vi etmek, vü­cu­dun di­ren­ci­ni ar­tır­mak, gıda ver­mek gibi amaç­lar­la en­jek­si­yon ya­pıl­mak­ta­dır. Gıda ve keyif ve­ri­ci ol­ma­yan en­jek­si­yon­lar, yemek ve içmek an­la­mı­na gel­me­dik­le­rin­den orucu boz­maz­lar. Ancak gıda ve/veya keyif ve­ri­ci en­jek­si­yon­lar orucu bozar. Has­ta­ya serum veya kan ve­ril­me­si de, aynı hükme ta­bi­dir.
12.Di­ya­liz Uy­gu­la­ma­sı Orucu Bozar mı?
Böb­rek yet­mez­li­ği has­ta­la­rı­na uy­gu­la­nan di­ya­liz, pe­ri­ton di­ya­li­zi, he­mo­di­ya­liz olmak üzere iki çe­şit­tir. Pe­ri­ton di­ya­li­zi, karın boş­lu­ğu­na ve­ri­len özel bir so­lüs­yon ara­cı­lı­ğı ile, has­ta­nın kendi karın zarı kul­la­nı­la­rak kanın za­rar­lı mad­de­ler­den arın­dı­rıl­ma­sı ve sıvı den­ge­si­nin sağ­lan­ma­sı iş­le­mi­dir. He­mo­di­ya­liz ise, kanın vücut dı­şın­da bir ma­ki­na yar­dı­mı ile te­miz­le­nip vü­cu­da geri ve­ril­me­si iş­le­mi­dir. Kan bir iğne ara­cı­lı­ğı ile has­ta­nın ko­lun­dan alı­nır. He­mo­di­ya­liz ma­ki­na­sı, di­ya­li­zör denen bir filt­re­den kanı sü­rek­li ge­çi­re­rek za­rar­lı mad­de­le­ri ve fazla suyu filt­re eder. Filt­re edi­len temiz kan ikin­ci bir iğne ile has­ta­nın da­ma­rı­na geri ve­ri­lir. Bu işlem ya­pı­lır­ken bazen, gıda içe­rik­li sıvı ve­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Buna göre has­ta­ya her­han­gi bir sıvı mad­de­si ve­ril­me­den ger­çek­leş­ti­ri­len he­mo­di­ya­liz­de oruç bo­zul­maz. Diğer di­ya­liz çe­şit­le­rin­de ise, vü­cu­da gıda içe­rik­li sıvı ve­ril­di­ği için oruç bo­zu­lur.
13. An­ji­yo Yap­tır­mak Orucu Bo­zar­mı?
Halk ara­sın­da an­ji­yo (an­ji­yog­ra­fi) ola­rak bi­li­nen ope­ras­yon, teş­hi­se veya te­da­vi­ye yö­ne­lik ola­rak uy­gu­lan­mak­ta­dır. An­ji­yog­ra­fi vücut da­mar­la­rı­nın gö­rün­tü­len­me­si de­mek­tir. Damar içine da­mar­la­rın gö­rü­nür hale gel­me­si­ni sağ­la­yan ve kont­rast madde ola­rak ta­nım­la­nan ilaç ve­ri­le­rek, an­ji­yog­ram adı ve­ri­len film­ler elde edi­lir. An­ji­yog­ra­fi sa­ye­sin­de or­gan­la­rı bes­le­yen da­mar­lar gö­rün­tü­le­ne­rek damar has­ta­lık­la­rı veya bu da­mar­lar­dan bes­le­nen or­gan­la­ra ait tanı koy­du­ru­cu bil­gi­ler edi­ni­lir. Te­da­vi­ye yö­ne­lik ola­rak uy­gu­la­nan an­ji­yo­nun kla­sik yön­te­mi an­ji­yop­las­ti­dir. Bu ise, dar veya tam tı­ka­lı da­mar­la­rın balon ya da stent de­ni­len özel araç­lar­la tek­rar açıl­ma­sı için ya­pı­lır.
Bu bil­gi­ler ışı­ğın­da gerek an­ji­yog­ra­fi, ge­rek­se an­ji­yop­las­ti ope­ras­yon­la­rın­da yemek ve içmek an­la­mı bu­lun­ma­dı­ğın­dan, oruç bo­zul­maz.
14.Bi­yop­si Yap­tır­mak Orucu Bo­zar­mı?
Tah­lil ama­cıy­la vü­cu­dun her­han­gi bir or­ga­nın­dan parça alın­ma­sı (bi­yop­si), orucu boz­maz.
15.Kan Al­dır­mak Orucu Bo­zar­mı?
Kan al­dır­mak orucu boz­maz. Ni­te­kim Hz. Pey­gam­ber ih­ram­lı iken ve oruç­lu bu­lun­du­ğu sı­ra­da kan al­dır­mış­tır ( Bu­ha­rı, Tıb, 11, Sayd, 11, Savm, 22). Ay­rı­ca Hz. Pey­gam­ber :"Üç şey var­dır orucu boz­maz: Kan al­dır­mak, kus­mak, ih­ti­lam olmak." (Tir­mi­zi, Savm, 24) bu­yur­muş­tur.
16. Oruçlu Kimse Akupunktur Yaptırabilir Mi?
Akupunktur; vücutta belirli noktalara iğne batırmak suretiyle çeşitli hastalıkları tedavi etme metodudur. Akupunktur uygulaması halinde, vücudun beslenmesi, gıda almamsı söz konusu olmadığından akupunktur yaptırmak orucu bozmaz.

Etiketler :
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler -
YORUM YAZ
Künye Sık Kullanılanlara Ekle Giriş Sayfam Yap Rss - Xml Siteme Ekle İletişim
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
2011
© Bandırma Yaşam Gazetesi - Bandırma ve Bölgenin Güçlü Sesi bandırma haberleri bandırma gazete bandırmadan haberler
Kodlama : Networkbil.net