Künye Rss Siteme Ekle İletişim
GÜNDEM 1. SAYFA VİDEO-HABER EKONOMİ SPOR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT TEKNOLOJİ KADIN AİLE YEREL
Ana Sayfa > EĞİTİM > Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
...
25-05-2019 11:00
EĞİTİM
0 Yorum
518 Okunma
Haberi Yazdır
17.​Mer­hem Ve İlaçlı Bant Kul­lan­mak Orucu Bozar mı?
Deri üze­rin­de­ki gö­ze­nek­ler ve deri al­tın­da­ki kıl­cal da­mar­lar yo­luy­la vü­cu­da sü­rü­len yağ, mer­hem ve ben­ze­ri şey­ler emi­le­rek kana ka­rış­mak­ta­dır. Ancak cil­din bu emişi, çok az ve yavaş ol­mak­ta­dır. Diğer ta­raf­tan bu yeme içme an­la­mı­na da gel­me­mek­te­dir. Bu iti­bar­la, deri üze­ri­ne sü­rü­len mer­hem, ya­pış­tı­rı­lan ilaç­lı bant­lar orucu boz­maz.
18.​Oruç­lu Kim­se­nin Diş­le­ri­ni Te­da­vi Et­tir­me­si Orucu Bo­zar­mı?
Oruç­lu bir kim­se­nin mor­fin­li veya mor­fin­siz ola­rak diş­le­ri­ni te­da­vi et­tir­me­si veya çek­tir­me­si orucu boz­maz.
Ancak te­da­vi es­na­sın­da, kan veya te­da­vi­de kul­la­nı­lan mad­de­ler­den her­han­gi bir şeyin yu­tul­ma­sı orucu bozar.
19.​Susuz Ola­rak Hap Yut­mak Orucu Bo­zar­mı?
Oruç­lu bir kimse gıda veya deva (ilaç) cin­sin­den bir şeyi ister su ile, ister susuz ola­rak yer veya içer­se orucu bo­zu­lur. Şafiî mez­he­bi­ne göre; ken­di­si­ne yal­nız kaza ge­re­kir. Ha­ne­fi mez­he­bi­ne göre ise; hem kaza hem de ke­fa­ret lazım gelir. 
Ancak oruç boz­ma­yı mübah kı­la­cak Sona Eren Bir kadın oruç tu­ta­bi­lir mi?
öl­çü­de bir ra­hat­sız­lık se­be­biy­le ilaç almış ise, orucu İmsak vak­tin­den sonra te­miz­le­nen” yani âdeti bo­zu­lur ve ken­di­si­ne yal­nız kaza ge­re­kir, ke­fa­ret sona eren bir kadın, o gün hiç­bir şey yiyip iç­me­miş ge­rek­mez olsa bile, oruç­ tut­muş sa­yıl­maz.
C. Özel hal­le­rin­de ka­dın­lar ve oruç
1.Ka­dın­lar Hayız ve Nifas Hal­le­rin­de Oruç Tu­ta­bi­lir­ler mi?
Ka­dın­lar hayız ve nifas hal­le­rin­de, oruç tut­maz­lar (Bu­ha­rı, Hayz, 1; Müs­lim, Hayz, 14, 15). Daha sonra tu­ta­ma­dık­la­rı oruç­la­rı­nı kaza eder­ler. Bu ko­nu­da müç­te­hit­ler­gö­rüş bir­li­ği için­de­dir­ler.
2.Oruç­lu İken Hayız/Adet Gören Kadın Ne Yapar?
Oruç­lu iken hayız olan/âdet gören ka­dı­nın orucu bo­zul­muş ol­du­ğun­dan yiyip içer. Şu kadar var ki, böyle bir kadın, yiyip içe­bi­le­ce­ği gibi ede­ben oruç­lu gibi dav­ran­ma­ya devam eder.
3.İmsak Vak­tin­den Sonra Te­miz­le­nen” Yani Âdeti
4. Ba­yan­la­rın Ra­ma­zan­da Adet Ge­cik­ti­ri­ci İlaç Kul­lan­ma­la­rı Caiz midir? 
Ay­rı­ca Kul­lan­dı­ğı İlaç Se­be­biy­le Adeti Ge­ci­ken Bir Ba­ya­nın Tut­tu­ğu Oruç­lar Ge­çer­li midir?
Ay hali oruç tut­ma­ya ma­ni­dir. Bu halde iken tu­tu­lan oruç ge­çer­li olmaz. İlaç se­be­biy­le de olsa, akın­tı ol­ma­dık­ça ay hali vuku bul­ma­dı­ğın­dan tu­tu­lan oruç sa­hih­tir. Ancak hayız kanı ile vü­cut­ta bi­ri­ken za­rar­lı mad­de­ler dı­şa­rı atıl­dı­ğın­dan, vü­cu­dun sıh­ha­ti ba­kı­mın­dan ay ha­li­ni ön­le­mek için ilaç kul­la­nıl­ma­sı tav­si­ye edil­mez.

Etiketler :
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler -
YORUM YAZ
Künye Sık Kullanılanlara Ekle Giriş Sayfam Yap Rss - Xml Siteme Ekle İletişim
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
2011
© Bandırma Yaşam Gazetesi - Bandırma ve Bölgenin Güçlü Sesi bandırma haberleri bandırma gazete bandırmadan haberler
Kodlama : Networkbil.net