Künye Rss Siteme Ekle İletişim
GÜNDEM 1. SAYFA VİDEO-HABER EKONOMİ SPOR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT TEKNOLOJİ KADIN AİLE YEREL
Ana Sayfa > EĞİTİM > Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
...
27-05-2019 11:17
EĞİTİM
0 Yorum
562 Okunma
Haberi Yazdır
Te­ra­vih ke­li­me­si Araça bir ke­li­me­dir ve yine Arap­ça bir ke­li­me olan “ter­vi­ha" ke­li­me­si­nin ço­ğu­lu­dur. Te­ra­vih ke­li­me­sin hak­kın­da daha de­tay­lı bil­gi­yi Te­ra­vih Ne Demek? baş­lık­lı ko­nu­da bu­la­bi­lir­si­niz.
Te­ra­vih na­ma­zı sün­net-i mü­ek­ke­de olan bir na­maz­dır. Müs­lü­man her kadın ve er­ke­ğin Ra­ma­zan ayın­da Te­ra­vih na­ma­zı kıl­ma­sı sün­ne­tir. Lâkin şunu be­lirt­me­li­yiz te­ra­vih na­ma­zı Ra­ma­zan ayı ile bağ­lan­tı­lı­dır. Yani Ra­ma­zan ayı dı­şın­da oruç tu­tul­du­ğu tak­tir­de te­ra­vih na­ma­zı kı­lın­ma­mak­ta­dır. Zira Te­ra­vih na­ma­zı Ra­ma­zan ayına özel na­fi­le ve sün­net bir na­maz­dır. Te­ra­vih na­ma­zı yirmi re­kat­tan oluş­mak­ta­dır.
Yatsı na­ma­zı ile vitir na­ma­zı ara­sın­da kı­lın­mak­ta­dır.
Te­ra­vih na­ma­zı ce­ma­at ile bir­lik­te kı­lın­ma­sı ge­re­ken bir sün­net­tir.
Bu na­ma­zın kı­lın­ma­sı ge­re­ken en uygun şekli iki­şer rekat ha­lin­de kı­lın­mak ve dört re­kat­ta bir ter­vi­ha ( yani din­len­me) yap­mak­tır. Bi­lin­di­ği üzere bu din­len­me otu­ruş­la­rın­da sa­la­vat­lar ge­ti­ril­mek­te­dir. Be­şin­ci ter­vi­ha­da yani başka bir de­ğiş­le sa­la­vat­ta Te­ra­vih na­ma­zı bit­miş olur ve daha sonra Vitir na­ma­zı kı­lı­nır. 
Pey­gam­be­ri­miz ra­ma­zan ge­ce­le­ri­ni ih­ya­ya daha fazla önem ver­miş­tir. Te­ra­vih­te bu öne­min bir ese­ri­dir. İslam alim­le­ri­mi­zin ortak gö­rü­şü­ne göre Te­ra­vih na­ma­zı 20 re­kat­tır . Tabi bazı İslam alim­le­ri­mi­zin Te­ra­vih na­ma­zı­nın 8 rekat kı­lın­ma­sı­nın daha doğru ola­ca­ğı yö­nün­de id­di­ala­rı bu­lun­mak­ta­dır.
Te­ra­vih Na­ma­zı­nın Rekat Sa­yı­sı
Haz­re­ti Pey­gam­ber Efen­di­miz, te­ra­vih na­ma­zı­nı bi­li­nen bir­kaç gece dı­şın­da evin­de tek ba­şı­na kıl­mış­tır.
Pey­gam­be­ri­miz bir ha­di­si şe­ri­fin­de üm­me­ti­ni Te­ra­vih na­ma­za teş­vik etmek ve öne­mi­ni be­lir­mek adına şöyle bu­yur­mak­ta­dır:
“Kim ra­ma­zan na­ma­zı­nı (te­ra­vih) ina­na­rak ve se­va­bı­nı Allah’tan bek­le­ye­rek kı­lar­sa onun geç­miş gü­nah­tan ba­ğış­la­nır” (Bu­ha­rı, “Sa­lâ­tü’t-te­râ­vîh”, 1; Müs­lim, “Sa­lâ­tü’l-mü­sâ­fî­rîn”, 174). 
Te­ra­vih na­ma­zı hak­kın­da önem­li bir ri­va­yet şöy­le­dir: Haz­re­ti Pey­gam­ber Ra­ma­zan ayın­da Mes­cid- i Ne­be­vi’de iti­ka­fa gir­miş­ti. Ra­ma­zan ayı­nın son on günü içe­ri­sin­de bir­kaç gece iti­kat­ta bu­lun­du­ğu yer­den çı­ka­rak ce­ma­ati ile bir­lik­te önce yatsı na­ma­zı­nı sonra ise te­ra­vih na­ma­zı­nı kıl­mış­tır. Daha sonra in­san­la­rın Te­ra­vi­he olan yoğun il­gi­si­ni gö­rün­ce başka bir gece yatsı na­ma­zı­nı kıl­dır­dık­tan sonra Te­ra­vih na­ma­zı­nı kıl­ma­dan hüc­re­si­ne çe­kil­miş ve te­ra­vih na­ma­zı­nı orada kıl­mış­tır, in­san­lar Haz­re­ti Pey­gam­be­rin geri çı­ka­ca­ğı­nı
um­duk­la­rı için bek­le­miş­ler­dir. Ri­va­ye­te göre Haz­re­ti Pey­gam­ber sabah na­ma­zı vak­tin­de dı­şa­rı çık­mış ve
as­ha­bı­na şöyle ses­len­miş­tir:
“Sizin te­ra­vih kıl­mak hu­su­sun­da­ki ar­zu­nu­zun far­kın­da­yım, bu na­ma­zı size kıl­dır­mam için bir engel de yok­tur, fakat te­ra­vi­hin size farz kı­lın­ma­sın­dan en­di­şe et­ti­ğim için çıkıp kıl­dır­ma­dım. Şayet farz kı­lı­na­cak olsa bunu hak­kıy­la ye­ri­ne ge­ti­re­mez­si­niz. Haydi ev­le­ri­ni­ze gi­di­niz. Farz­na­maz­lar­dı­şın­da, ki­şi­nin kıl­dı­ğı en fa­zi­let­li namaz evin­de kıl­dı­ğı na­maz­dır” (Bu­hâ­rî, “Sa­lâ­tü’t- te­râ­vîh”, 2; Müs­lim, “Sa­lâ­tü’l-mü­sâ­fî­rîn”, 178).
Kuv­vet­li ri­va­yet­ler gös­te­ri­yor ki, Haz­re­ti Pey­gam­ber ra­ma­za­nın son bir­kaç günü mes­cid­de te­ra­vih na­ma­zı kıl­dır­dır­mış­tır. Fakat bu­nun­la bir­lik­te bu ri­va­yet­ler­de, te­ra­vih na­ma­zı­nın tam ola­rak kaç rekat ol­du­ğu belli ol­ma­mak­ta­dır. As­lın­da bu ko­nu­lar­da ki büyük çe­liş­ki bi­raz­da hik­me­ti ila­hi­dir. Zira Te­ra­vih na­ma­zı Efen­di­mi­zin bu dünya ha­ya­tın­da ya­şa­dı­ğı son ra­ma­zan ayın­da sün­net ol­muş­tur. Eğer bir kaç ra­ma­zan daha Efen­di­miz dünya ha­ya­tın­da kalsa idi bu ko­nu­da ki bu te­red­düt­ler veya fark­lı gö­rüş­ler ol­maz­dı.
Fakat şüphe yok ki her şeyde bir hayır var­dır. İslam alim­le­ri bu ko­nu­la­rı ince bir has­sa­si­yet ile in­ce­le­miş­ler­dir ve gü­nü­müz­de uy­gu­la­nan şek­li­ni sün­ne­te en uygun olan şekli ol­du­ğu­nu ifade et­miş­ler­dir.
Haz­re­ti Pey­gam­be­rin gece na­ma­zı ko­nu­sun­da şöyle bir ha­di­si mev­cut­tur:
“Haz­re­ti Pey­gam­ber ra­ma­zan ge­ce­le­ri de dahil hiç­bir gece on bir re­kat­tan fazla na­fi­le namaz kıl­ma­mış­tır. Öyle bir dört rekat namaz kı­lar­dı ki, o dört re­ka­tın ne kadar uzun ve ne denli güzel ol­du­ğu­nu hiç sorma! Ar­dın­dan aynı şe­kil­de bir dört rekat daha kı­lar­dı. Daha sonra üç rekat daha kı­lar­dı. Ben bir ke­re­sin­de ‘Ey Allah’ın re­su­lü! Vitir kıl­ma­dan mı uyu­ya­cak­sın?’
di­yecek oldum, bana dedi ki: Ey Âişe, benim göz­le­rim uyur ama kal­bim uyu­maz” (Bu­hâ­rî, “Sa­lâ­tü’t-te­râ­vîh”,
1).Bu ri­va­ye­te göre Haz­re­ti Pey­gam­be­rin ge­ce­le­yin kıl­dı­ğı na­fi­le namaz, üç re­kat­lık vitir na­ma­zı hariç tu­tul­du­ğu tak­tir­de top­lam sekiz rekat ol­mak­ta­dır. Fakat Ra­ma­zan ayın­da da bu rekat sa­yı­sı­nı azal­tı­ğı veya ço­ğalt­tı­ğı ko­nu­sun­da bir bilgi yok­tur. Fakat Ra­ma­zan ayın­da iba­det­le­rin art­ma­sı ile Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin de Ra­ma­zan­da kıl­mış ol­du­ğu Te­ra­vih na­ma­zı­nı 8 re­kat­tan daha çok kıl­mış olma ola­sı­lı­ğı ol­duk­ça yük­sek­tir.
Te­ra­vih Na­ma­zı Ko­nu­sun­da Sa­ha­be­nin Uy­gu­la­ma­sı
Haz­re­ti Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin ve­fa­tın­dan sonra Haz­re­ti Ebu Bekir ve Haz­re­ti Ömer dö­ne­min­de te­ra­vih na­ma­zı bi­rey­sel ola­rak kı­lın­mak­tay­dı. Haz­re­ti Ömer bir ra­ma­zan ge­ce­si mes­ci­de gel­di­ğin­de, Müs­lü­man­la­rın da­ğı­nık bir şe­kil­de ayrı ayır te­ra­vih na­ma­zı kıl­dı­ğı­nı gö­rün­ce in­san­la­ra bir­lik­te kıl­ma­yı tav­si­ye et­miş­tir. Zira Müs­lü­man­la­ra bir işi derli toplu ve dü­zen­li bir şe­kil­de ya­ma­nın ya­kı­şa­ca­ğı­nı dü­şün­müş­tür ve daha sonra ki gün Haz­re­ti Übey b. Kâ’b’ı te­ra­vih imamı ola­rak tayin et­miş­tir. Daha sonra Müs­lü­man­la­rın te­ra­vih na­ma­zı­nı tolu kıl­dık­la­rı­nı gö­rün­ce “Bu ne de güzel bir ye­ni­lik­tir!” de­miş­tir. Ortak ve en yay­gın gö­rü­şe göre Haz­re­ti Ömer’in tav­si­ye et­ti­ği bu uy­gu­la­ma ilk gün­ler­de 11 rekat ola­rak baş­la­mış­tır, sonra ki gün­ler­de ise te­ra­vih na­ma­zı 20 rekat ola­rak yer­leş­miş­tir. Bu ortak görüş Haz­re­ti Pey­gam­be­rin 11 rekat dı­şın­da gece na­ma­zı kıl­ma­dı­ğı ri­va­ye­tiy­le uyum­lu­dur. Haz­re­ti Ömer’in uy­gu­la­ma­sıy­la te­ra­vih 20 rekat ola­rak yer­leş­miş ve Haz­re­ti Osman ve Haz­re­ti Ali za­ma­nın­da aynı şe­kil­de devam et­miş­tir. Bu da gös­te­ri­yor ki bu görüş sa­de­ce Haz­re­ti Ömer’in değil as­ha­bı ki­ra­mın ortak gö­rü­şü­dür. Özet­le te­ra­vih na­ma­zı­nın sekiz re­ka­tı­nın Haz­re­ti Pey­gam­be­rin sün­ne­ti ol­du­ğu ke­sin­dir.
Lâkin ge­ri­de kalan 12 re­ka­tı­nın hak­kın­da sün­net­tir veya de­ğil­dir demek doğru ol­ma­ya­cak­tır. Bu ne­den­le bazı Ha­ne­fi alim­ler Te­ra­vih na­ma­zı­nın ilk sekiz re­ka­tı­nın ra­ti­be sün­net ol­du­ğu­nu, ge­ri­ye kalan 12 re­ka­tın ise müs­te­hap ol­du­ğu­nu ifade et­meş­ler­dir.

Etiketler :
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler -
YORUM YAZ
Künye Sık Kullanılanlara Ekle Giriş Sayfam Yap Rss - Xml Siteme Ekle İletişim
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
2011
© Bandırma Yaşam Gazetesi - Bandırma ve Bölgenin Güçlü Sesi bandırma haberleri bandırma gazete bandırmadan haberler
Kodlama : Networkbil.net