Künye Rss Siteme Ekle İletişim
GÜNDEM 1. SAYFA VİDEO-HABER EKONOMİ SPOR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT TEKNOLOJİ KADIN AİLE YEREL
Ana Sayfa > EĞİTİM > Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler
...
01-06-2019 11:00
EĞİTİM
0 Yorum
637 Okunma
Haberi Yazdır
KADİR GECESİ BİN AYDAN HA­YIR­LI­DIR
As­hâb-ı Kirâm, Al­lâ­hü Teâlâ’nın Kadir Ge­ce­si hak­kın­da “Bin aydan ha­yır­lı­dır.” me­âlin­de­ki Kadr Sû­re­si’nin 3. âyet-i ke­rî­me­si­ne se­vin­dik­le­ri kadar hiç­bir şeye se­vin­me­di­ler.
Re­sû­lul­lâh Efen­di­miz (s.a.v.) As­hâ­bı­na İsra­ilo­ğul­la­rın­dan dört ki­şi­yi an­lat­tı. Onlar -göz açıp yu­mun­ca­ya kadar bir zaman dahi Allâh’a âsî ol­ma­dan- sek­sen sene ibâ­det et­miş­ler­di. Re­sû­lul­lâh’ın (s.a.v.) As­hâ­bı da bun­dan do­la­yı hay­ret et­miş­ler­di. Ceb­râ­il (a.s.) geldi ve:
“Yâ Mu­ham­med! Sen ve As­hâ­bın, bu zât­la­rın göz açıp yu­mun­ca­ya kadar kısa bir va­kit­te bile Allâh’a isyan et­me­den sek­sen sene ibâ­det et­me­le­ri­ne hay­ret et­ti­niz. Al­lâ­hü Teâlâ sana bun­dan ha­yır­lı­sı­nı in­dir­di.” dedi ve “İnnâ en­zel­nâ­hü fî ley­le­ti’l-kadr... (Biz, onu Kadir Ge­ce­si’nde in­dir­dik... me­âlin­de­ki) âyet-i ke­rî­me­si ile baş­la­yan Kadr Sû­re­si’ni so­nu­na kadar okudu.
Re­sû­lul­lâh Efen­di­miz (s.a.v) ve As­hâb-ı Kirâm çok se­vin­di­ler.
 
KADİR GECESİ’NDE NE YA­PI­LIR?
Bu gece dört rek’at Kadir Ge­ce­si na­ma­zı kı­lı­nır:
1’inci rek’atte: 1 Fâ­ti­ha, 3 İnnâ en­zel­nâ­hü...,
2’nci rek’atte: 1 Fâ­ti­ha, 3 İhlâs-ı Şerîf,
3’üncü rek’atte: 1 Fâ­ti­ha, 3 İnnâ en­zel­nâ­hü...,
4’üncü rek’atte: 1 Fâ­ti­ha, 3 İhlâs-ı Şerîf oku­nur.
Na­maz­dan sonra:
• 1 defa, “Al­lâ­hü ekber Al­lâ­hü ekber, Lâ ilâhe il­lal­lâ­hü val­lâ­hü ekber, Al­lâ­hü ekber ve lil­lâ­hi’l-hamd.”
• 100 “Elem neş­rah leke...” sû­re­si,
• 100 “İnnâ en­zel­nâ­hü...” sû­re­si,
• 100 defa da Re­sû­lul­lâh Efen­di­miz’in Hz. Âişe vâ­li­de­mi­ze öğ­ret­ti­ği “Al­lâ­hüm­me in­ne­ke Afüv­vün Ke­rî­mün tü­hıb­bü’l-af­ve fa’fü annî” duâsı oku­nur ve duâ edi­lir.
Müm­kün­se, bir de tes­bih na­ma­zı kı­lı­nır. (Duâ ve İbâ­det­ler, Fa­zi­let Neş­ri­yat)
 
KADİR GECESİ’NİN BAZI HUSÛSİYET­LERİ
Ce­nâb-ı Hak, bazı kıy­met­li şey­le­ri bir­çok hik­met­ler için giz­le­miş­tir: Kul­la­rı­nın bütün ibâ­det ve tâ­at­la­ra rağ­bet et­me­si için rı­zâ­sı­nı ibâ­det ve tâ­at­lar­da; bü­yük-kü­çük gü­nah­lar­dan ka­çın­ma­la­rı için ga­da­bı­nı gü­nah­lar­da; bütün isim­le­ri­ne ta’zîm edil­me­si için İsm-i A’zam’ı Kur’ân-ı Kerîm’de; bütün na­maz­la­rın mu­hâ­fa­za edil­me­si; ehem­mi­yet ve­ril­me­si için sa­lât-ı vüstâ (orta na­ma­zı)nın hangi namaz ol­du­ğu­nu; günün ta­ma­mın­da duâ edil­me­si için cuma gü­nün­de­ki icâ­bet sa­ati­ni (du­ânın kabul edi­len vak­ti­ni); hiç kim­se­yi hor ve hakîr gör­me­mek için velî kul­la­rı­nı; Ra­ma­zan’ın her ge­ce­si­ni ibâ­det ve tâ­at­la ihyâ edip daha çok sevap ka­zan­sın­lar diye de Kadir Ge­ce­si’ni giz­le­miş­tir. Bu ge­ce­nin pek çok hu­sû­si­ye­tin­den bir­ka­çı:
Re­sûl-i Ekrem Efen­di­miz (s.a.v.) Kadir Ge­ce­si’nin bâzı alâ­met­le­ri­ni bil­dir­miş­tir: O gece gök­yü­zü par­lak ve bu­lut­suz olur. Hava soğuk ve sıcak değil, latîf olur. O ge­ce­nin sa­ba­hın­da güneş zi­yâ­sız (sol­gun) ola­rak doğar.
Kadir Ge­ce­si, içe­ri­sin­de Kur’ân-ı Kerîm in­di­ri­len mü­bâ­rek ge­ce­dir. 
Bu ge­ce­de ibâ­det (için­de Kadir Ge­ce­si ol­ma­yan) bin ayda ya­pı­lan ibâ­det­ten daha ha­yır­lı­dır. 
Kadir Ge­ce­si’nde me­lek­le­rin ve Rûh’un in­me­si:
Bu ge­ce­nin es­râ­rı­nı gör­mek üzere inen me­lek­ler­den yer­yü­zü dolup da­ral­dı­ğı için bu ge­ce­ye dar­lık mâ­nâ­sı­na olan “kadr” ismi ve­ril­miş­tir.
Re­sû­lul­lâh Efen­di­miz (s.a.v.) bu­yu­ru­yor­lar ki:
“Kadir Ge­ce­si olun­ca Al­lâ­hü Teâlâ, Ceb­râ­il’e (a.s.) em­re­der. Ceb­râ­il (a.s.) yan­la­rın­da yeşil bir san­cak bu­lu­nan me­lek­ler­le yer­yü­zü­ne inip san­ca­ğı Ka’be’nin üze­ri­ne di­ker­ler. Ceb­râ­il(a.s.) bu gece me­lek­le­ri teş­vik eder. Onlar da her ayak­ta bu­lu­na­na, du­ra­na, otu­ra­na, namaz kı­la­na ve zik­re­de­ne selâm verir ve on­lar­la mu­sâ­fa­ha eder, yap­tık­la­rı du­âla­ra âmin der­ler. Bu, fecir vak­ti­ne kadar devâm eder.”
Kadir Ge­ce­si, fecir (imsak) vak­ti­ne kadar se­lâ­met­tir.

Etiketler :
Ramazan Ayı İle İlgili Bilgiler -
YORUM YAZ
Künye Sık Kullanılanlara Ekle Giriş Sayfam Yap Rss - Xml Siteme Ekle İletişim
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
2011
© Bandırma Yaşam Gazetesi - Bandırma ve Bölgenin Güçlü Sesi bandırma haberleri bandırma gazete bandırmadan haberler
Kodlama : Networkbil.net