BELEDİYELER ALACAKLARINI AF EDEBİLİR Mİ?
11/06/2014 - 08:35

Hükümetin SGK alacakları hakkında af çalışması yapması kamuoyunda Belediyelerin de alacakları hakkında benzer bir düzenleme yapması talebi konuşulmaya yazılmaya başlamıştır.

 

Belediyelerin su, emlak ve reklam vergisi gibi konularda yoğun ve birikmiş alacaklarının olduğu malumdur. Bu alacaklarda ana paraları bazen geçen faizler oluşmaktadır.

 

Biriken asıl alacak ve faizler hakkında Hükümetin yaptığı gibi kısmi aflar getirmek suretiyle faiz affı ve taksit süresince faiz çalıştırmama şeklindeki düzenlemelerin Belediyeler tarafından kendi alacakları hakkında yapıp yapamayacağının kamu oyunca bilinmesinde yarar vardır.

 

Özellikle ilimizin Büyükşehir statüsüne geçmesi ile birlikte köylerin mahalleye dönüşmesi ile özellikle su alacakları ve bunların faizleri çoğalmıştır.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde su alacaklarının tahsilini yapmak ve yaptırmak Belediyelerin görevidir. Su alacakları 30 Mart seçimleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bir işletmesi olan BASKİ’ye devredilmiştir.

 

Aynı Kanunun 18. maddesinde Belediye Meclisi’nin görev ve yetkilerinin neler olduğu sayılmış ancak Belediye alacaklarının ve bu alacaklardan doğan gecikme bedellerinin kısmen veya tamamen affedilmesi ile ilgili olarak Belediye Meclisi’ne yetki verilmemiştir.5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun da Belediye Meclislerine böyle bir yetki vermemektedir.

 

Büyükşehirlerde su satış tarifelerini inceleyerek karara bağlama yetkisi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Kurulu’na verilmekte ancak bu konu hakkındaki kanunda da gecikme bedellerinin affedilmesi veya kaldırılması ile ilgili bir düzenleme yoktur.

 

Su borçlarının affına ilişkin olarak dava konusu edilen bir Belediye Meclis kararı Danıştay 1.Dairesi’nin 2003/145e. 2003/153k. Sayılı kararı ile iptal edildiğini görüyoruz.

 

Bir Belediye’nin tahsilatı hızlandıracağı ve tahsil edilemeyen alacakların tahsilini mümkün kılacağı gerekçesiyle aldığı bu karar karşı iptal kararı veren Danıştay kararında, böyle bir af kararının benzer gerekçelerle ileriki tarihlerde de tekrarlanabileceği beklentisi yaratılarak ödemeleri geciktirmeyi alışkanlık haline getirebilecek olmasını, yükümlülüğünü zamanında yerine getiren, borcunu süresinde ödeyen yükümlü ve borçlular aleyhine eşitlik ve adaleti zedeleyeceğini ve bu yönleriyle Belediye Meclisinin kararının mevzuata ve hakkaniyete uygun olmadığı ifade edilmiştir.

 

Vergi, SGK pirim aflarının sık sık yapıldığı, hapis cezalarının bile affedildiği bir ülkede konu Belediyeler olunca affın önünün tıkanması, SGK, Vergi afları hakkında Belediyelere ileri sürülen gerekçelerin hatırlanmaması da hakkaniyete uygun olmadığı kanaatindeyim.

 

Ancak benim kanaatim sonucu değiştirmiyor.

 

Sonuç olarak Belediyelerin su ya da vergiden kaynaklanan alacaklarının veya bu alacaklardan doğan gecikme bedellerinin kısmen veya tamamen af yetkisi bulunmamaktadır…Bu konuda TBMM tarafından tıpkı SGK prim affı gibi yasa gerekmektedir.